DV tiền kỳ - hậu kỳ

Ngoài chủ động sản xuất chương trình đã ký kết, Tây Việt có thể hợp tác với các đối tác bên ngoài các khâu quay, dựng các gói chương trình truyền hình, TVC quảng cáo, phim tài liệu doanh nghiệp, ký sự nhiều tập...

Các dịch vụ khác